Verejné zbierky na Slovensku

Stiahnuť report

Stiahnuť

Koľko a akou formou prispeli Slováci do verejných zbierok v roku 2017?

Analýza Verejné zbierky na Slovensku bola vypracovaná na základe údajov zapísaných v Registri zbierok MV SR (k 15.11.2018), sledované obdobie je rok 2017. Do správy sú zaradené všetky verejné zbierky, ktoré mali uvedený začiatok konania v období od 1. januára do 31. decembra 2017. Medzi najúspešnejšie verejné zbierky boli zahrnuté tie zbierky, ktoré dosiahli hrubý výnos prevyšujúci 30 tisíc EUR. Hrubým výnosom zbierky sú príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte v banke.

Metodológia zberu dát a analýzy

Správa za rok 2017 bola vypracovaná na základe údajov zapísaných v Registri zbierok MV SR (k 15.11.2018).

 • Sledované obdobie

  Rok 2017

 • Analyzované zbierky

  Do analýzy sú zaradené všetky verejné zbierky, ktoré mali uvedený začiatok konania v období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017.

 • Najúspešnejšie verejné zbierky

  Dosiahli hrubý výnos prevyšujúci 30 tisíc EUR.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  10. december 2018

 • Autor

  getREADY - Future Lab

 • Typ

  prieskum a analýza

Verejnou zbierkou rozumieme získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných finančných príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Verejnú zbierku môžu organizovať len právnické osoby ustanovené zákonom na všeobecne prospešný účel po platnom zápise do registra verejných zbierok. Podmienky vykonávania verejnej zbierky s účinnosťou od 1. júla 2014 ustanovuje zákon NR SR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach, ktorý nahradil zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o  lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia zákona.