(Ne)pripravenosť mladých so špeciálnymi potrebami pre trh práce

Stiahnuť report

Stiahnuť

V oblasti odbornej praxi a prípravy na povolanie zohrávajú dôležitú úlohu interné faktory medzi ktoré patria osobné schopnosti a  zručnosti detí a  mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Dôvodom neúspechu je často ťažší stupeň postihnutia. Nedostatočné jazykové a počítačové zručnosti sú hodnotené ako dôvod úspechu či neúspechu v súvislosti aj s inými premennými, napr. inteligencia a všeobecný spoločenský prehľad, motivácia aktívne pristúpiť k riešeniu problémov a životných prekážok, snaha a pomoc rodičov o uplatnenie ich dieťaťa na trhu práce, príprava na povolanie v ich škole - konkrétne učebné plány, systém vzdelávania a  výchovy, prispôsobovanie sa novým situáciám a zodpovednému samostatnému riešeniu zadaných úloh, nedostatočná finančná pomoc zo strany štátu pre ľudí so ZP pri hľadaní a zotrvaní v práci. Externé faktory v tejto oblasti vyplývajú z priebehu procesu vzdelávania a odborných praxí na školách.

Absolventi so ZP na trhu práce

Po ukončení štúdia prechádza na otvorený trh práce, absolventskú prax, na miesto v existujúcej chránenej dielni či miesto u zamestnávateľa, kde žiak vykonával odbornú prax len do 20% absolventov, do 20% všetkých absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu (SŠ, VŠ), rovnaké množstvo je umiestnených do zariadení sociálnych služieb denného typu/s celoročným bývaním alebo zostáva doma bez akýchkoľvek sociálnych väzieb. Najbežnejšie, až 81-100% absolventov so zdravotným znevýhodnením ostáva nezamestnaných, žijúcich v domácnosti.

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Rok zverejnenia

    2015

  • Autor

    TENENET o.z.

  • Typ

    výskumná správa

Výskum bol súčasťou projektu, ktorého cieľom bolo riešiť nepriaznivú situáciu prechodu 20 157 zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí z 809 špeciálnych základných a stredných škôl, spolu s integrovanými triedami na bežných školách (MŠVVŠ SR, 2014) na otvorený trh práce na Slovensku. Cieľovou skupinou boli pracovníci s mládežou na týchto školách. Výskum bol uskutočnený na konci roku 2014 a začiatkom roku 2015, viac informácií nájdete v správe alebo na web stránke organizácie Tenenet o.z.