Prieskum verejnej mienky robila agentúra InsightLab v októbri 2018 v Českej republike, na Slovensku, Maďarsku a Poľsku. Prieskum pokrýva oblasti: dôležitosť organizácií vykonávajúcich verejnoprospešné aktivity, solidarita, vplyv osobností a inštitúcií, vplyv médií, podpora verejnoprospešných aktivít, podpora oblastí, záujem o využívanie informácií a aktívnu komunikáciu.

Prieskum verejnej mienky

CAWI - online zber dát medzi respondentmi v krajinách V4, terénny zber uskutočnený v októbri 2018. Veľkosť vzorky bola 5000 respondentov, typ výberu podľa pohlavia, veku a kraja.

 • Vnímanie dôležitosti verejnoprospešných organizácií

  Až 87 % Slovákov vníma organizácie, ktoré vykonávajú verejnoprospešné projekty, ako dôležité. Je to viac ako v Českej republike (83 %) a menej ako v Poľsku a Maďarsku, kde až 94 % obyvateľov vníma takéto aktivity ako dôležité. Ako dôležité vnímajú takéto organizácie skôr ženy a mladšie vekové skupiny.

 • Solidarita

  Pre 89 % Slovákov je dôležitá solidarita, podpora ostatných. Z krajín V4 solidaritu vnímajú najsilnejšie v Poľsku a Maďarsku (v oboch krajinách 94 %).

 • Vplyv osobností a inštitúcií

  Na Slovensku majú najväčší vplyv na formovanie názoru na neziskový sektor osobnosti kultúrneho života. Nasleduje prezident, osobnosti akademickej obce. Najnižší vplyv má vláda a premiér.

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Dátum zverejnenia

  November 2018

 • Autor

  InsightLab

 • Typ

  prieskum verejnej mienky

Prieskum verejnej mienky robila agentúra InsightLab v októbri 2018 na vzorke 5 000 respondentov v krajinách V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko). Témou prieskumu bolo individuálne darcovstvo a bol robený v spolupráci s Fórom dárců v Českej republike.