Pacientskym organizáciám poskytujeme komplexný program budovania kapacít, ktorý si vyžaduje moderný systém zdravotnej starostlivosti, ako aj zmeny v spoločnosti. Spolu s ďalšími odborníkmi prinášame expertízu a široký okruh tém vo vzdelávaní pracovníkov pacientskych organizácií na Slovensku.

Veríme, že čím dlhšie sú seniori schopní viesť aktívny a nezávislý život, o to viac z toho benefituje aj celá spoločnosť. V súčasnosti sú digitálne zručnosti seniorov nevyhnutné pre ich aktívny život – umožňujú im byť v kontakte s rodinou či priateľmi, angažovať sa, pomáhať komunite. Aj vďaka týmto zručnostiam sú schopní lepšie bojovať s podvodníkmi a dezinformáciami, ktoré na nich prostredníctvom internetu a sociálnych sietí smerujú. Seniori patria medzi najmenej pripravených, a teda najviac zraniteľných najmä v oblasti zdravia.

 

Pandémia COVID-19 pre zamestnancov a dobrovoľníkov týchto organizácií priniesla aj nové výzvy – zvýšila sa potreba rozvoja digitálnych zručností, ako znalosť moderných nástrojov na spoluprácu v tíme, komunikačných platforiem, online fundraisingových nástrojov a aj spôsobov ako rozlišovať pravdivé informácie a dezinformácie a ktoré z nich zdieľať s pacientskou komunitou. 


Z tohto dôvodu v prvom polroku 2023 zameriavame naše vzdelávacie aktivity pre skupinu pacientskych organizácii na posilnenie digitálnych zručností. A za podporu týchto aktivít ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.